Årsrapport

En årsrapport er en rapport og analyse over en given virksomheds udvikling i løbet af det forgangne år. Denne indsende sammen med årsregnskabet.

Hvad er en årsrapport?

En årsrapport består af et årsregnskab, en ledelsesberetning og meget mere, og har til formål at give et retvisende billede af en given virksomheds udvikling og økonomi over det forrige år. Denne skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter den offentliggøres, så resten af erhvervslivet også kan følge med i, hvordan virksomheden klarer sig.

Hvilke krav er der til årsrapporten?

Der er en række krav til en årsrapport. Dette omhandler både, hvad årsrapporten skal indeholde (læs om dette i næste afsnit), men der er også krav til kvalitet, underskrift, pålidelighed og meget mere.

Det kræves, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi og udvikling, samt at rapporten er pålidelig. Dette betyder, at indholdet i årsrapporten skal kunne omprøves, således at man får samme resultat.

Kravene til årsrapporten stiger samtidig i takt med virksomhedens størrelse. Jo højere regnskabsklasse, jo mere detaljeret årsrapport skal man indlevere.

Hvad skal årsrapporten indeholde?

En årsrapport skal, som nævnt, indeholde forskellige dele alt afhængigt af virksomhedens regnskabsklasse. Jo højere klasse, jo flere krav er der til årsrapporten.

Som udgangspunkt skal en årsrapport altid indeholde følgende:

 • En ledelsespåtegning, hvor ledelsen skriver under på, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi og udvikling, samt at ledelsen påtager sig ansvar for pålideligheden ved rapporten.
 • En revisorpåtegning, hvor revisoren skriver under på, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi
 • En forklaring af anvendt regnskabspraksis
 • Et årsregnskab (resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter)
 • Oplysninger om begivenheder de har påvirket virksomhedens regnskab

Hvad skal årsrapporten indeholde (fordelt på regnskabsklasse)

Generelle forudsætninger til årsrapporten

En årsrapport skal overholde de grundlæggende forudsætninger, hvilket er bestemt ved lov. Der er tale om en lang række forudsætninger, hvilket er:

 • Klarhed (rapport og regnskab skal være tydelig og overskuelig)
 • Substans (der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold)
 • Væsentlighed (alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige)
 • Going Concern (virksomheden forklarer, at driften formodes at fortsætte)
 • Neutralitet (alle forhold skal oplyses objektivt, og må ikke manipuleres)
 • Periodisering (alle transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal oplyses, når de sker, uanset tidspunkt for betaling)
 • Konsistens (alle beregningsmetoder skal være ens gennem rapporten)
 • Bruttoværdi (aktiver, passiver, indtægter og udgifter skal vurderes hver for sig, og må ikke modregnes med hinanden)
 • Formel Kontinuitet (Primobalancen skal stemme overens med det forrige regnskabsårs ultimobalance)
 • Reel Kontinuitet (beregningsmetoder, målegrundlag og andre anvendte metoder i regnskabet skal må ikke ændre fra år til år, medmindre de vil give et mere retvisende billede, eller hvis dette er nødvendigt)

FAQ om årsrapporter

Hvem skal udarbejde en årsrapport?
Det er ikke alle danske virksomheder, der skal udarbejde en årsrapport. Ejer man en enkeltmandsvirksomhed, skal man ikke udarbejde en årsrapport. Ejer man et aktieselskab derimod, er man underlagt ved lov at udarbejde en årsrapport.
Hvorfor udarbejdes en årsrapport?
En årsrapport udarbejdes, så både investorer, ejere men også staten har et klart overblik over en virksomheds økonomi. På denne måde kan man sikre sig, at alting kører efter bogen, samt at regnskabet bliver ført som det skal.
Hvad er forskellen på et årsregnskab og en årsrapport?
Et årsregnskab er et retvisende billede over en virksomheds regnskab, hvorimod en årsrapport er en oversigt over virksomheden som en helhed. Årsregnskabet er en del af årsrapporten, og de to skal dermed indleveres samlet.
Hvem skal underskrive årsrapporten?

Ledelsen i virksomheden skal underskrive årsrapporten. Samtidig skal virksomhedens revisor underskrive en revisorerklæring, der konstaterer, at årsregnskabet er udført på korrekt vis, samt at de giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Hvem skal indsende en årsrapport?
Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen (med enkelte undtagelser). Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder i regnskabsklasse A er ikke underlagt denne pligt.
Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.