Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende, medmindre andet er aftalt med samarbejdspartner, og udgør en juridisk bindende kontrakt mellem Audit Connect (“Audit Connect”, “vi”, “os”), Kundeemner (“bruger”, “dig”, “din”, “dit, “dine”, “kunden”, “kundeemne”) samt Samarbejdspartnere (“partnere”, “samarbejdspartnere”, “firmaer”, “erhvervsdrivende”, “virksomheder”)

 

Aftalen

Audit Connect er formidler af potentielle kundeemner til erhvervsdrivende revisorer, bogholdere m.fl.. Formidling af opgaver sker på opfordring af potentielle kunder, fysiske personer og erhvervsdrivende.
Audit Connect formidler potentielle kundeemner til danske virksomheder, der efterfølgende i konkurrence med andre virksomheder byder på kundeemnets opgave, opgavens beskrivelse er uden ansvar for Audit Connect.

Et Kundeemne er en person eller en virksomhed, der har været inde på auditconnect.dk og tilkendegivet, at de ønsker at modtage et tilbud på en opgave. Firmaet betaler for de opgaver, som Firmaet sender tilbud til. Firmaet er til enhver tid forpligtet til at orientere Audit Connect, såfremt en tabt kunde, bliver kunde hos Firmaet.

 

Aftalens indgåelse

Aftalen træder i kraft ved Firmaets accept af Audit Connect’s fremsendte tilbud.

 

Økonomi

Firmaet faktureres bagud for levering af kontaktoplysninger på potentielle kundeemner. Antallet af maksimum kundeemner der kan leveres til Firmaet aftales på forhånd. Ligeledes gør prisen pr. potentielt kundeemne leveret. Audit Connect forbeholder sig retten til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser, opfølgningssamtaler og lignende med Kundeemner, som Firmaet har taget kontakt til. Audit Connect fremsendte faktura skal betales i overensstemmelse med på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil Audit Connect være berettiget til kompensationsgebyr på kr. 310,00, samt rykkergebyr på kr. 100,00.

 

Validering af kundeemner

Audit Connect kan ligeledes heller ikke drages til ansvar for, hvad der måtte følge af at tage kontakt til et Kundeemne. En eventuelt indgået aftale som følge af formidlingen gennem Audit Connect, er således alene et anliggende mellem Firmaet og Kundeemnet, og Audit Connect modtager således ikke provision eller andet. Afregning for aftalt og udført arbejde er et anliggende mellem Firmaet og Kundeemnet. Således er det også op til Firmaet at leve op til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

Ansvarsbegrænsning og Erstatning

Eventuelle erstatningsansvar kan aldrig påhvile Audit Connect. Audit Connect har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på www.auditconnect.dk og i websitet angivne informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af www.auditconnect.dk og websitet, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på www.auditconnect.dk og på websitet, sker på Firmaets og Kundeemnets eget ansvar og for egen risiko. Audit Connect kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen. Audit Connect fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at Kunden har benyttet sig af www.auditconnect.dk og af de på websitet tilgængelige services. Audit Connect forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på www.auditconnect.dk. Audit Connect påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse.

 

Offline

Audit Connect kan ikke drages til ansvar, hvis hjemmesiden: www.auditconnect.dk pludselig går offline, og dermed ikke er tilgængelig.

 

Misligholdelse

Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen at udnytte eventuelle sikkerhedshuller til egen fordel eller at undlade at opfylde sine forpligtelser overfor Kundeemnet. Manglende betaling vil desuden blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen. Ved væsentlig misligholdelse af aftalen kan Audit Connect opsige aftalen øjeblikkeligt. I tilfælde hvor Firmaet har afgivet urigtige oplysninger om et kundeemne, herunder især, i det tilfælde at kundeemnet bliver noteret som tabt kunde hos Audit Connect, efter oplysninger fra Firmaet, betragtes dette som værende væsentlig misligholdelse af aftalen, hvorfor Firmaet ifalder bod på kr. 10.000. Audit Connect har til enhver tid, ret til at kontrollere de af Firmaet afgivet oplysninger, hos Kunden.

 

Opsigelse

Firmaet kan opsige samarbejdet med Audit Connect med 7 dages varsel før endt binding, medmindre andet er aftalt i kontrakten.

Audit Connect kan opsige samarbejdet med firmaet med dags varsel efter end binding, medmindre andet er aftalt i kontrakten.

 

Hemmeligholdelse

Firmaet må ikke dele informationer om Kundeemne med eksterne parter, hvis informationerne er blevet gjort tilgængelige gennem Audit Connect. Dette vil betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Audit Connect vil i så fald retmæssigt kunne ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Audit Connect forbeholder sig ydermere, i sådanne tilfælde, retten til at kræve erstatning af Firmaet for, herunder men ikke begrænset til, tabt arbejdsfortjeneste samt direkte og indirekte tab.

 

Ret og tvist

Disse betingelser er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Firmaet og Audit Connect skal afgøres ved byretten i København.